Veloverstået generalforsamling i Mens Fashion World 2024


Mens Fashion World af holdte ordinær generalforsamling 2024 torsdag den 30. maj 2024, kl.10.30-11.30

Her er referat af generalforsamlingen og formandens beretning.

1. Valg af dirigent og referent
Formanden foreslog Nikolai Klausen (NKL) som dirigent og referent – hvilket blev godkendt.
NKL kunne konstatere at følgende medlemmer var til stede og at der ingen fuldmagter var:
• Theis Beer – La Strada, Stenløse
• Marianne Simonsen – Simon’s, Rønne
• Ole Mortensen – Miami, Fredericia
• John Brødbæk – Mr.August, Helsingør
• Gert Sørensen – Amadeus, København K.
• NKL konstateret at GF er varslet i.h.t. vedtægterne med 2 ugers varsel, der er indkaldt til GF den 4.april 2024 via nyhedsbrev samt på hjemmeside under nyheder og arrangementer. Der var ingen bemærkninger til GF-lovlighed.
• Bestyrelsen er beslutningsdygtig i henhold til §5 – Enhver beslutning afgøres ved simpelt stemmeflertal.
2. Formandens årsberetning for 2023
NKL: Gav ordet til formanden, John Brødbæk, som gav følgende beretning:
At være selvstændig erhvervsdrivende har altid været udfordrende, men de sidste par år slå vist alle andre års udfordringer. Detailhandlen er presset i alle brancher hvilket gør at alle danske handelsbyer mærker en afmatning i omsætningen samt at Bymidten & Butikscenter i stigende grad oplever tomme butikslokaler og øget tomgang i genudlejning.
I 2023 har bestyrelsen i Mens Fashion World (MFW), sammen med direktør, Nikolai Klausen, haft fokus på at skabe fornyelse i foreningens mærkesager og øge samarbejdet med MERK samt Skobranchen. De tre foreningers medlemmer, oplever de samme udfordringer og sammen har vi haft et særligt fokus på uddannelse, praktikforløb i detailhandlen for folkeskoleelever og efteruddannelse.
Politik og mærkesager 2024
Uddannelse
Future Retail Leader Trainee. Vi skal tænke nyt! Vi skal lave et nyt tidssvarende uddannelsesforløb for detailhandlen. Det skal være en ’cool’ og ung tilgang til detailuddannelse som kan suppleres yderligere med et-to tillægsmoduler på 6-12 måneder. Det skal være et attraktivt valg i forhold til et ’sabbatår’ for unge som har fritidsjob i detailhandlen. Opgaverne, skoleforløbet, lønnen, titler osv. skal være målrette de unge. Den skal tage kampen op mod andre attraktive uddannelser indenfor handel. Uddannelsen skal måske kun udbydes på få udvalgte erhvervsskoler i landet? Den skal måske indeholde en egenbetaling på en uges ophold i detailvirksomhed uden for Danmarks grænser?
MFW vil sammen med MERK, de kommende år, aktivt arbejde videre med disse tanker og ideer. Vi vil ligeledes invitere til samarbejde med Aarhus Business College, Dansk Erhverv og HK Handel.
Butiksdød
Sammen med de øvrige brancheforeninger indenfor detailhandel og Danske Handelsbyer, skal vi øge fokus på de ’større’ negative afledte effekter af butiksdød som: faldende boligpriser, fraflytning, øvrige erhverv vælger at lægge virksomhed i andre kommuner, øvrige erhverv har svært ved at tiltrække arbejdskraft og dertil faldende skatteindtægter - hvilket føre til forringet kommunale ydelser.
Det kunne være i form af en konference som ikke før er set i Danmark om dette emne. Der skal investeres i top debatøre og deltagere. Alle må bidrage med økonomisk støtte. Det kan følges op med skarpe debatindlæg og landsdækkende annoncer med budskaber som følgende: Danmarks største private arbejdsplads flytter ud af byerne!
Masterclass
Bestyrelsen arbejder sammen med Fagskolen AABC i Århus om Masterclass i Retail. Det er et samlet forløb som består af 4 moduler, der kan tages individuelt efter behov. Man kan tilmelde sin butikschef eller man kan også selv deltage som ejer. Der er gennemført 2 moduler og 3.modul bliver afviklet den 9.-11.september 2024. 
Erhvervspraktikfolder
Erhvervspraktikopholdet giver skoleeleverne en enestående mulighed for at lære af erfarne fagfolk inden for specialvarehandlen. Ved at tilbyde dem praktisk erfaring kan du dele din viden og ekspertise, samt give dem praktiske færdigheder og en dybere forståelse for specialvarehandlen og opnå et professionelt indblik i Branchen - her er det vigtigt at Danmarks herretøjsforretninger går foran.
Praktikopholdet fungerer som en mulighed for at spotte unge talenter og potentielle fremtidige medarbejdere. Det er som en forlænget jobsamtale, hvor både din butik og skoleeleven kan afprøve hinanden. Hvis praktikanten viser sig dygtig og engageret, kan det være en oplagt mulighed for at tilbyde ham eller hende en læreplads og måske et job efter endt uddannelse
Byens Bedst Klædte Mand 2025
MFW vil arbejde på en nyfortolkning af Danmarks Bedst Klædte Mand. Vi skal tænke mere lokalt, involvere alle Danmarks herretøjsbutikker, lokalbefolkningen og kunder. Vi skal skabe liv og trafik i butikkerne. Vi skal hylde den velklædte mand.
Det er et stort og omfangsrigt tiltage, som vil kræve en stor investering og opbakning fra de mest toneangivende herretøjskæder i Danmark – men alle medlemmer skal kunne deltage.
Sekretariat
Vores direktør og sekretariat har ydet en stor indsats med, at få fusionen mellem Dansk Detail, WEAR og nu også Mens Fashion World, på plads. Den nye forening har fået navnet: MERK. Navnet MERK har sin oprindelse fra ordet ’merkantil’, som relaterer til handel, økonomi og forretningsaktiviteter. Det stammer fra det latinske ord ’mercari’, hvilket betyder handel eller drive handel.
Efter fusionen med MERK vil Mens Fashion World blive repræsenterer som et Branchenetværk, med navnet: MERK Menswear. Her vil vi som herretøjsbranche kunne mødes og drøfte branchens udfordringer, udvikle ideer til MERK, drøfte uddannelse og hvad vi ellers finder aktuelt for branchen.
MFW har en vedtægtsbestemt bestyrelsesplads i MERKs bestyrelse. I 2024 er det John Brødbæk der varetager pladsen i 2024, hvorefter John har valgt at gå på pension. MFW har ligeledes fået Ole Mortensen, butik Miami, med i MERKs bestyrelse. Det er aftalt at Ole Mortensen i 2025 varetager den faste MFW-plads i MERKs bestyrelse.
I vil alle få mere information om MERK Menswear efter fusionen med MERK, som forventes endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 30.august 2024. 
Fusion med MERK
Mens Fashion World har besluttet at fusionere ind i MERK. Beslutningen er truffet med afsæt i de udfordringer der er i specialvarehandlen og livsstilsbranchen generelt. MFW er af den opfattelse, at én samlet brancheforening står meget stærkere og vil være i bedre stand til at sikre indflydelse, til fordel for medlemmerne og branchen. MFW bliver herefter et ’Branchenetværk’ under navnet: MERK Menswear.
MFWs fond & formue
Fondens bestyrelse vil fremover bestå af styregruppen i ”MERK Menswear”. Det bliver bestyrelses opgave at fremme kendskabet til MFW Fonden og sikre en ’nutidig fortolkning’ af formål som der kan søges støtte til.
Udlodningen vil være målrettet mod herretøjsbranchen, ligesom der vil blive udarbejdet en plan for hvilket beløb MFW Fonden skal bidrage med til MERK og MERKs Detailfond.
Økonomi
Foreningen kommer ud med et driftsunderskud på kr. -82.995.- hvilket var forventet, men selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
Forenings driftsmidler er afhængige af afkastet på formuen, da vores kontingent indtægter blot udgør kr. 100.- per medlem. Men under MERK kan der være flere tiltag som er fælles for alle brancheforeninger hvilket minimer omkostninger for nye tiltag.  
Tak til bestyrelsen og medlemmer
Der skal fra formandens side, lyde en kæmpe tak til bestyrelsen, som alle har budt ind med stort engagement og iderighed. Det gode samarbejdet og tilliden har været grundlaget for at MFW har kunne forny sig og følge med tiden. Jeg glæder mig til at forsætte samarbejdet i MERK Menswear.
Der skal også lyde en stor tak til vores medlemmer, som bakker op om et ’fællesskab’ for herretøjsbranchen i Danmark. Vi har en lang historie og som tiderne har udviklet sig, skal vi som forening gøre os endnu mere fortjent til denne opbakning.
Jeg håber og tro på at vores fusion, vil være den fornyelse som vil bringe vores fælles historie ind i fremtiden.
Med venlig hilsen
John Brødbæk, Formand
3. Fremlæggelse og godkendelse af sidste års reviderede regnskab 
NKL gennemgik kort årsregnskabet.
Der var ingen kommentarer til regnskabet og det blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillet til en fastholdelse af nuværende kontingentniveau.
Forslaget blev vedtaget.
5. Indkommende forslag
NKL: Der er ingen indkommende forslag fra medlemmerne.
NKL: Bestyrelsen har indstillet til en fusion med brancheforeningen MERK, hvorfor der indstilles til en opløsning af Mens Fashion World og en overflytning af medlemmerne til MERK. Det kan hertil bemærkes, at kontingentniveauet her er på samme niveau.
Opløsning af foreningen kræver, ifølge vedtægterne §10, vedtagelse af 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 måneders mellemrum.
NKL kunne konstatere at der er 5 ud af 5 stemmerdeltagende medlemmer som stemmer for en opløsning af foreningen og der derved er opnået 2/3 flertal.
Bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 30.august 2024, med opløsning af foreningen og en fordeling af foreningens formue som, eneste punkter på dagsorden. 
6. Valg til bestyrelsen
På genvalg til bestyrelsen er:
• Theis Beer – La Strada, Stenløse
• Ole Mortensen – Miami, Fredericia
• John Brødbæk – Mr.August, Helsingør
Følgende genopstiller ikke:
• Marianne Simonsen – Simon’s, Rønne
• Gert Sørensen – Amadeus, København K.
Der var ingen indsigelser mod disse bestyrelseskandidater og generalforsamlingen kunne hermed konstatere, at valgt til bestyrelsen er vedtaget og bestyrelsen fremover består af 3 personer, som har til opgave at sikre en fusion med MERK og en opløsning af Mens Fashion World.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen genindstiller Steen Wind, som revisor.
NKL: Kunne konstatere at Steen Wind er valgt.
8. Eventuelt 
Der var intet til eventuelt.

 

På efterfølgende bestyrelsesmøde, konstitueret bestyrelsen sig med John Brødbæk som formand. 

Det blev ligeledes besluttet, at Ole Morten repræsenterer Mens Fashion World i MERKs bestyrelse.

MERKDANMARK

Visit

Børsen
1217 København K

Contact

T: (+45) 3374 6139
M: info@merkdanmark.dk
Copyright © 2024, MERK, All Rights Reserved